European People’s party Group

European People’s party Group 2014-04-23T16:31:05+00:00

European People’s party Group

[column first=”true” size=”3″]

120px-Austria_EU.svg

Austria

[/column]

[column size=”3″]

120px-Belgium_EU.svg

Belgium

[/column]

[column size=”3″]

120px-Bulgaria_EU.svg

Bulgaria

[/column]

[column last=”true” size=”3″]

120px-Croatia_EU.svg

Croatia

[/column]

[column first=”true” size=”3″]

120px-Cyprus_EU.svg

Cyprus

[/column]

[column size=”3″]

120px-Czech_Republic_EU.svg

Czech Republic

[/column]

[column size=”3″]

100px-Denmark_EU.svg

Denmark

[/column]

[column last=”true” size=”3″]

55px-Finland_EU.svg

Finland

[/column]

[column first=”true” size=”3″]

120px-Estonia_EU.svg

Estonia

[/column]

[column size=”3″]

120px-France_EU.svg
France

[/column]

[column size=”3″]

89px-Germany_EU.svg

Germany

[/column]

[column last=”true” size=”3″]

118px-Greece_EU.svg

Greece

[/column]

[column first=”true” size=”3″]

120px-Hungary_EU.svg

Hungary

[/column]

[column size=”3″]

82px-Ireland_EU.svg

Ireland

[/column]

[column size=”3″]

102px-Italy_EU.svg

Italy

[/column]

[column last=”true” size=”3″]

120px-Latvia_EU.svg

Latvia

[/column]

[column first=”true” size=”3″]

120px-Lithuania_EU.svg

Lithuania

[/column]

[column size=”3″]

94px-Luxembourg_EU.svg

Luxembourg

[/column]

[column size=”3″]

120px-Malta_EU.svg

Malta

[/column]

[column last=”true” size=”3″]

102px-Netherlands_EU.svg

Netherlands

[/column]

[column first=”true” size=”3″]

120px-Poland_EU.svg

Poland

[/column]

[column size=”3″]

55px-Portugal_EU.svg

Portugal

[/column]

[column size=”3″]

120px-Romania_EU.svg

Romania

[/column]

[column last=”true” size=”3″]

120px-Slovakia_EU.svg

Slovakia

[/column]

[column size=”3″]

[column first=”true” size=”3″]

120px-Slovenia_EU.svg

Slovenia

[/column]

[column size=”3″]

120px-Spain_EU.svg

Spain

[/column]

[column size=”3″]

51px-Sweden_EU.svg

Sweden

[/column]

[column last=”true” size=”3″]

65px-United_Kingdom_EU.svg

United Kingdom


[/column]

Austria

120px-Austria_EU.svg

AUSOVP

[linelink]

Belgium

120px-Belgium_EU.svg

BECSP BECDH BECDV

[linelink]

Bulgaria

120px-Bulgaria_EU.svg

BUGER BULCDC BULDCB

[linelink]

Croatia

120px-Croatia_EU.svg

CROHDZ

[linelink]

Cyprus

120px-Cyprus_EU.svg

CYPLE

[linelink]

Czech Republic

120px-Czech_Republic_EU.svg

CZEKDU CZETOP

[linelink]

Denmark

100px-Denmark_EU.svg

DENDKF

[linelink]

Estonia

120px-Estonia_EU.svg

ESTIRL

[linelink]

Finland

55px-Finland_EU.svg

FINKOKFINSKR

[linelink]

France

120px-France_EU.svg

FRAUMP FRAUDI

[linelink]

Germany

89px-Germany_EU.svg

GERCSU GERCDU

[linelink]

Greece

118px-Greece_EU.svg

GRENEA

[linelink]

Hungary

120px-Hungary_EU.svg

HUNFID

[linelink]

Ireland

82px-Ireland_EU.svg

IREFIN

[linelink]

Italy

102px-Italy_EU.svg

ITAUDC ITAFIL Forza_Italia_logo

[linelink]

Latvia

120px-Latvia_EU.svg

LATVIE

[linelink]

Lithuania

120px-Lithuania_EU.svg

LITTS

[linelink]

Luxembourg

94px-Luxembourg_EU.svg

LUXCSV

[linelink]

Malta

120px-Malta_EU.svg

MALPN

[linelink]

The Netherlands

102px-Netherlands_EU.svg

NETCDA

[linelink]

Poland

120px-Poland_EU.svg

POLPSL

[linelink]

Portugal

55px-Portugal_EU.svg

PORPSD PORCDS

[linelink]

Romania

120px-Romania_EU.svg

ROMPDLROMUDM

[linelink]

Slovakia

120px-Slovakia_EU.svg

SLKMK SLKKDH SLKSDK

[linelink]

Slovenia

120px-Slovenia_EU.svg

SLVSDS SLVNSI

[linelink]

Spain

120px-Spain_EU.svg

SPAPP SPAUD

[linelink]

Sweden

51px-Sweden_EU.svg

SWEMS SWEK

[linelink]

The United Kingdom

65px-United_Kingdom_EU.svg
[linelink]